Oeko-Tex®  er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Kend den på mærket “Tiltro til tekstiler”.

Mærket viser, at varen er testet og godkendt ud fra de krav, den internationale Oeko-Tex®-forening har stillet. Krav, der drejer sig om indholdet af kemiske stoffer, der kan – eller mistænkes for at kunne – skade kroppen.

Ændringerne i 2016 består dels i tilføjelse af flere forbudte eller regulerede kemikalier samt i skærpelse af visse grænseværdier og dels i tilføjelse af krav for en ny gruppe af kemikalier.

  •  Gruppen af perfluorerede forbindelser er udvidet med 3 perfluorocarboxylsyrer (C7-, C9-, C10-).
  • Der er tilføjet yderligere 10 tinorganiske forbindelser til den hidtidige gruppe, som herefter er omfatter ialt 14 tinorganiske forbindelser.
  • Der er tilføjet 1 forbindelse til gruppen af phthalater, og derudover er grænseværdierne skærpet for summen af alle phthalater.
  • En ny parameter er kommet til, UV-stabilisatorer, som omfatter 4 kemikalier, der indeholder benzotriazol og phenoler, og har de korte navne UV 320, UV 327, UV 328 og UV 350.
  • Gruppen af pesticider er udvidet med 8 forbindelser, mens grænseværdien for summen af alle pesticider er uændret.
  • Chlorerede phenoler har fået ændrede grænseværdier.
  • Chlorerede benzener og toluener er blevet udvidet med 1 forbindelse, mens den eksisterende grænseværdi for summen af chlorerede benzener og toluener er bibeholdt uændret.
  • Gruppen af forbudte, kræftfremkaldende farvestoffer er blevet udvidet med 5 farvestoffer.
  • Grænseværdien for summen af rester af tensider og befugtningsmidler (nonylphenol og octylphenol samt ethoxylaterne af begge forbindelser), ofte omtalt som APEO’er, er blevet ændret, hvilket betyder en mindre skærpelse.
  • Kun brug af flammehæmmere, der er opført på Oeko-Tex® foreningens liste over accepterede aktive substanser/flammehæmmere, er tilladt, uanset i hvilken produktklasse, der certificeres. Dermed gælder der samme regler med hensyn til FR-imprægneringer for produktklasse IV fx møbelstof og gardinstof, som for alle andre produkter.

Kilde: www.okotex.dk