EU kan – og bør – gøre mere for at bekæmpe madspild effektivt, siger revisorerne

En række EU-politikker har potentiale til at bekæmpe madspild, men ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bliver dette potentiale ikke udnyttet.

Revisorerne mener ikke, at det seneste EU-forslag om oprettelsen af en platform til behandling af madspild, fuldt ud løser de problemer, der rejses i deres beretning.

Madspild er et kæmpe globalt problem, der kræver handling på alle niveauer. Aktuelle overslag viser, at ca. én tredjedel af de fødevarer, der på verdensplan produceres til konsum, går til spilde eller går tabt. Dette spild repræsenterer enorme økonomiske og miljømæssige omkostninger.

 “I vores beretning til Kommissionen peger vi på en række forpassede muligheder og potentielle forbedringer, som hverken kræver nye lovgivningsmæssige initiativer eller flere offentlige midler,” siger Bettina Jakobsen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen.

“Men når Kommissionen koncentrerer sin indsats om etablering af en platform, forpasser den igen en mulighed for at behandle problemet effektivt. Det, vi har behov for nu, er bedre afstemning af eksisterende politikker, bedre koordinering og et klart politisk mål om at reducere madspild,” tilføjer hun.

Beretningen omhandler revisorernes undersøgelse af, hvordan de nuværende politikker kan anvendes mere effektivt, og anbefaler, at Kommissionen:

• styrker EU’s strategi for bekæmpelse af madspild og samordner den bedre samt udvikler en handlingsplan for de kommende år og en klar definition af madspild

• tager problemet med madspild med i overvejelserne i sine fremtidige konsekvensanalyser og i højere grad afstemmer de forskellige politikker, der kan modvirke madspild

• indkredser og fjerner juridiske hindringer for fødevaredonation, tilskynder til yderligere udnyttelse af eksisterende muligheder for donation samt overvejer, hvordan den kan tilskynde til donation på andre politikområder.

Større fokus på forebyggelse

Bettina Jakobsen advarer imidlertid om, at den nye platform ikke bidrager væsentligt til madspildsstrategien, og at der stadig ikke foreligger én enkelt klar definition af madspild.

“Vores anbefalinger med henblik på udvikling af politikken i fremtiden er enten blevet overhørt eller kun delvis blevet accepteret, mens udkastet til retningslinjer bare sender problemet videre til medlemsstaterne,” udtaler hun.

Beretningen af revisorernes undersøgelse beskriver  de EU-foranstaltninger, der hidtil er truffet for at mindske madspild, og af, hvordan de forskellige politiske instrumenter virker. Revisorerne konstaterede, at EU ikke havde bidraget til at gøre fødevareforsyningskæden ressourceeffektiv ved at bekæmpe madspild effektivt.

Revisorerne mener at madspild er et problem i hele fødevareforsyningskæden, og foranstaltningerne bør målrettes overalt i kæden. Der bør fokuseres på forebyggelse, da det er en fordel at undgå spild frem for at skulle bekoste behandlingen af det senere.

Det konstanteres af revisorerne, at der i høj grad havde manglet en vurdering af EU-politikkernes indvirkning på bekæmpelsen af madspild. Store politikområder såsom landbrug, fiskeri og fødevaresikkerhed har alle en rolle at spille og kan bruges til at bekæmpe madspild bedre.

Forfatter: Redaktionen på ecolove