Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet hårdt for, at der blev skabt en ny naturfond. Men nu er Regeringen, Aage V. Jensens Naturfond og Villum Fonden, blevet enige om hvordan Den Danske Naturfond skal laves. Fonden bliver selvejende, politisk uafhængig og med egen ny lov som er sendt til høring. Idéen med naturfonen er at skabe mere plads til naturen og dyrelivet så der er bedre levevilkår for dem begge.

Gennem finanslovsaftalen for 2014, aftalte S-SF-R-regeringen og Venstre og de Konservative, at lave en ny naturfond, for at beskytte truede arter og naturen. Det sker ved at de køber et stykke landbrugsjord, der giver naturen mere plads, så danske planter og dyrearter kan spredes. På den måde kommer der bedre levesteder for planter, fugle og dyr.

Regeringen, Aage V. Jensens Naturfond og Villum Fonden har igennem et samarbejde fastgjort rammerne for den nye naturfond. Naturfonden skal være en privat erhvervsdrivende fond, som har fået doneret en startkapital på 875 mio. kroner fra regeringen og de to fonde. De håber på at fonden vil få mere kapital fra private og virksomheder.

‘Jeg har et stort ønske om, at Naturfonden bliver en folkekær fond, som mange vil have lyst til at støtte op om. Jeg håber, at både erhvervslivet, andre fonde og danskerne vil bidrage med små som store beløb. Den Danske Naturfond er en nyskabelse og en vigtig milepæl i kampen for Danmarks natur. Vi skal have mere og bedre natur i Danmark. Vores land er et af de mest intensivt dyrkede i verden, mange dyr og planter er truede, og det er kun gået tilbage for naturen. Med fonden får naturen en stor håndsrækning, så vi kan vende udviklingen for vores natur til gavn for alle danskere’, fortæller miljøminister Kirsten Brosbøl.

Naturfonden skal hjælpe naturen

Med danmarks nye naturfond får naturen mere plads, hvilket den hårdt har brug for. Danmark er Europas mest snævert dyrkede landbrugsland, og naturen er alt for spredt for hinanden. For at passe bedre på naturen, skal den hænge bedre sammen, og det er ligepræcis det som er formålet med den nye naturfond – at lave et areal med sammenhængene natur som har massere af plads.

Men naturfonden redder ikke blot dyre- og planteliv, den er også med til at forbedre vandmiljøet og nedsætte udledningen af klimagasser – det gør den ved at omdanne landbrugsjord til et naturareal. På den måde undgår vi de store mængder CO2 når der bliver pløjet, og næringstoffer fra gødning som kan løbe ud i vandløb, søer og fjorde, hvor det kan blive til iltsvind og algesuppe.

‘De arealer, som fonden kan købe, vil typisk være dårlig landbrugsjord – men det kan blive til værdifuld natur. Vores forventning til fonden er, at vi nu år for år får lagt områder med stort naturpotentiale tilbage til naturen,’ siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Politisk uafhængig

Selvom naturfonden bliver politisk uafhængig og selvejende, er den stadig under nogle forvaltningsmæssige principper. Fonden vil bære dele af både offentlighedsloven, forvaltningsloven og Rigsrevisionen. 

Man håber på at lovgrundlaget bliver præciseret i år, så der kan blive valgt en bestyrelse inden det nye år. Staten vil finansiere sekretariatet de næste fire år med 49 mio kr. Fonden skal have et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af universiteter og organisationer. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal repræsenteres i udvalget.

Kilde:

http://www.okologi.dk/aktuelt/nyheder/2014/sep/naturfond-med-875-mio-kroner.aspx

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=39714