WWF Verdensnaturfondens seneste rapport viser klimagevinsterne ved at omlægge mere landbrug til økologi.

Økologi kan være et af værktøjerne til at hjælpe landbruget med at blive mere klimavenligt. Det konkluderer en ny rapport udarbejdet for den skotske afdeling af WWF Verdensnaturfonden, der har ønsket at vise, hvordan skotsk landbrug kan nå målet om at reducere sin udledning af drivhusgasser med mindst 35 pct. i 2045 i forhold til 2017.

Skotland har som mål at være CO2-neutral i 2045, hvilket betyder, at landet ikke må udlede flere drivhusgasser, end det kan optage. Skotsk landbrug står lige nu for 23,9 pct. af landets samlede emissioner.

Rapportens forfattere vurderer, at det største enkeltbidrag til en reduktion findes ved at omlægge 40 pct. af landbruget til økologi.

Det vil ifølge deres beregninger bidrage med 27 pct. af den nødvendige reduktion, fordi der indregnes en højere kulstoflagring i jorden, en reduktion på 10 pct. af drøvtyggere grundet en lavere husdyrtæthed, og fordi brugen af den klimabelastende kunstgødning elimineres. Deres beregning forudsætter, at 20 pct. af de landbrugsjorden udlægges til græsningsarealer med rotationsgræsning.

Derudover kan omtrent en femtedel af den nødvendige reduktion hentes ved at integrere skovlandbrug på 10 pct. af markerne – et tiltag, som Økologisk Landsforening p.t. arbejder på at udbrede herhjemme.

Rapporten anerkender imidlertid udfordringen i, at den økologiske drift er mere kompleks, og at udbytterne som regel er lavere end i det konventionelle landbrug, hvilket giver risiko for den såkaldte lækageeffekt; altså at importen af fødevarer fra udlandet kan stige, hvis den hjemlige produktion falder, og dermed øger man i stedet drivhusgasudledningen i udlandet.

Forfatterne skriver dog, at omlægningen af landbruget ikke kan stå alene; det er også nødvendigt med en ændring af vores vaner, samtidig med at vi mindsker madspildet. Sænkes kødforbruget til fordel for mere frugt og grønt, vil et udbyttefald dermed ikke nødvendigvis øge importen af fødevarer. De pointerer også, at der er behov for mere forskning og bedre overvågning over udledningen af drivhusgasser.

Læs den fulde rapport her

Kilde: www.org.uk

Forfatter: Redaktionen på ecolove